Klauzula informacyjna RODOKlauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-dor@kamus.pl

Dlaczego przetwarzamy Dane osobowe ?
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym,. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Domu Kultury „DOROŻKARNIA” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

Jakie dane przetwarzamy ?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w DK DOROŻKARNIA, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Przy prowadzeniu działalności przetwarzamy: Imię, nazwisko, adres, telefon, email, historię transakcji (płatniczych, oraz związanych z płatnościami za usługi i bilety

Kto jest odbiorcą danych?
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, do sprzedaży sprzedaży biletów) zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane ?
Dane osobowe przetwarzane przez Dom Kultury „DOROŻKARNIA” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. Staramy się aby okres ich przechowywania nie był niż 3 lata. Jednakże z uwagi np. na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będziemy przechowywać do 6 lat.

Jakie masz prawa ?
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod-dor@kamus.pl.

Czy mogę żądać zaprzestania przetwarzania moich danych ?
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcę wiedzieć więcej. Co mam zrobić?
Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od pracowników DK DOROŻKARNIA, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Jeżeli nasze wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DK DOROŻKARNIA. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POBIERZ Klauzulę informacyjną RODO