RegulaminRegulamin grup zajęciowych działających w Domu Kultury DOROŻKARNIA
sezon 2017/2018

DK Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Z zasady zajęcia w DK Dorożkarnia odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy inne projekty artystyczne, również dostępne dla uczestników naszych zajęć. Opłata za cały rok edukacyjny jest stała i została podzielona na 10 równych miesięcznych rat (bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu). Dla osób, które zechcą płacić za zajęcia kwartalnie i semestralnie, możliwe są duże zniżki (szczególnie opłaty półroczne) wg aktualnego cennika

I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:
1. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych poprzez system Biletyna (wejście do systemu poprzez stronę www.dorozkarnia.pl), do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup.
2. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego.
3. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
4. Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

II. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dziecka w zajęciach:
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
2. Opłaty za zajęcia uiszczone powinny być do 5-go dnia każdego miesiąca poprzez serwis PayU, korzystając z szybkich przelewów oraz kart płatniczych. Istnieje możliwość wniesienia opłat gotówką w kasie DK Dorożkarnia, ale wyłącznie od drugiej opłaty.
3. Istnieją 3 warianty opłat:
a) miesięczna,
b) kwartalna – zaczyna się od października (I kwartał: październik-grudzień, II kwartał: styczeń-marzec, III kwartał: kwiecień-czerwiec),
c) semestralna (I semestr: wrzesień-styczeń, II semestr: luty-czerwiec); istnieje możliwość dopłaty (wyłącznie przelewem) do I semestru dla osób, które wniosły opłatę za wrzesień i decydują się na kontynuację uczestnictwa w zajęciach – do 5-go października,
4. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
5. UCZESTNICY OPŁACAJĄ 25% KOSZTÓW ZAJĘĆ, 75% POCHODZI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA PRZYJMOWANE SĄ Z GÓRY W FORMIE RYCZAŁTU, W ZWIĄZKU Z TYM WYKLUCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA Z PRZYCZYN REZYGNACJI LUB INNYCH NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKÓW – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.

a) w przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) choroby zgłoszonej na piśmie w sekretariacie, dokonuje się przesunięcia wniesionej opłaty w poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach.
6. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
7. Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego i mailowo na adres: biuro@dorozkarnia.pl lub telefonicznie w godzinach działania sekretariatu (godz. 9:00 – 17:00).
8. Instruktorzy mają prawo do:
a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku DK Dorożarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia.
c) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

III. Zasady pracy grupy zajęciowej:
1. Grupa zajęciowa działająca w DK Dorożkarnia pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu.
2. Harmonogram ustala instruktor prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z dyrekcją DK Dorożkarnia.
3. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, DK Dorożkarnia zapewnia kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym ustalonym przez instruktora terminie.
4. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć.
5. DK Dorożkarnia zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęska żywiołowa). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

IV. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK Dorożkarnia – programy, foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne.
V. Reklamacje
Reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres biuro@dorozkarnia.pl, bądź telefonicznie pod numerem 22 841 9122. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych DK Dorożkarnia (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).