Dorota Frydecka – asystentka dyrektorki, sekretarka, koordynatorka dostępności

Młoda uśmiechnięta kobieta

Asystentka dyrektorki, sekretarka