Kategorie
Konkursy i festiwale

SPONTAN 2021 17. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne online

Drogie, Drodzy

Z wielką radością zapraszamy na 17.Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2021. To szczególna edycja, bo długo wyczekana, a do tego odbędzie się ONLINE, na kanale Youtube Dorożkarni.

A wszystko wydarzy się 11 listopada 2021 (czwartek).

Planujemy przez cały ten dzień przegląd zgłoszonych układów oraz  werdykt jury.

Na wasze zgłoszenia czekamy – od 10 do 31 października 2021. Trzeba tylko nagrać choreografię i przesłać ją na adres: biuro@dorozkarnia.pl oraz wypełnić kartę zgłoszenia online.

7 listopada 2021 zaprezentujemy szczegółowy program konkursu.

Macie do wyboru trzy kategorie taneczne:
I taniec jazzowy
II inscenizacja taneczna
III inne propozycje taneczne.

Zapraszamy grupy, które tańczą amatorsko – wiek tancerek i tancerzy od 14 do 35 lat.

Oceniać i przyznawać nagrody będą: Jury Profesjonalne (złożone z osób zawodowo związanych z ruchem tanecznym) oraz Jury Młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

Serdecznie zapraszamy i nie możemy się doczekać Waszych zgłoszeń!

Izabella Borkowska i Darek Sikorski
koordynatorzy Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN.

 

11 listopada 2021, czwartek, kanał Dorożkarni na YouTube

godz. 10.00 – prezentacje konkursowe zespołów

godz. 18.00 – ogłoszenie werdyktu i pokaz nagrodzonych choreografii.

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR

SPONTAN organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

2. DLACZEGO ORGANIZUJEMY SPONTAN?

– aby popularyzować różnorodne formy taneczne
– aby poznawać i integrować amatorskie środowisko taneczne
– aby propagować taniec jako sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz jako ważny element rozwoju społeczno-kulturalnego młodzieży.

3. TERMIN I MIEJSCE

11 listopada 2021, czwartek, kanał Dorożkarni na YouTube

godz. 10.00 – prezentacje konkursowe zespołów
godz. 18.00 – ogłoszenie werdyktu i pokaz nagrodzonych choreografii.

4. DLA KOGO JEST SPONTAN?

Zapraszamy wyłącznie amatorskie zespoły, grupy taneczne zrzeszone i niezrzeszone, działające np. w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, organizacjach pozarządowych.
Zespół może liczyć od 4 do maksymalnie 25 osób.
W przeglądzie udziału nie mogą brać: formacje tańca towarzyskiego, zespoły tańca irlandzkiego, zespoły folklorystyczne, grupy cheerleaders, tap dance, zespoły tańca sportowego i akrobatycznego.

5. KATEGORIE TANECZNE, CZAS TRWANIA PREZENTACJI ORAZ WIEK UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW

I. TANIEC JAZZOWY (do 4 minut)

Wszystkie style oparte na technice tańca jazzowego i jego charakterystycznych cechach: musical, modern jazz, lyrical jazz, broadway jazz, afro jazz, street jazz itp.

II. INSCENIZACJA TANECZNA (do 6 minut)

Taniec mający formę opowieści, etiuda z możliwością wykorzystywania rekwizytów podkreślających temat.  Prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię (np. fragment przedstawienia), oparta o jednolitość techniki tanecznej, formy i stylu.

III. INNE PROPOZYCJE TANECZNE (do 4 minut)

Kategoria otwarta na nowości, różnorodność i inne style taneczne. Możliwość użycia i mieszania dowolnych technik tanecznych.

Przekroczenie czasu choreografii może wykluczyć zespół z przeglądu.

6. WIEK UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW

od lat 14 do 35.

 7. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WYSTĄPIĆ NA SPONTANIE?

Wypełnij kartę zgłoszenia online – w terminie od 10 do 31 października 2021 r.

Prześlij nagranie choreografii przez Wetransfer na adres: biuro@dorozkarnia.pl – w formacie MOV lub MP4, format 1080p (FullHD) lub wyższy do 4K w dniu wypełnienia karty. Możesz też lub udostepnij nam w chmurze (np. Google Dysk).. Pamiętaj, by w temacie napisać: SPONTAN 2021/NAZWA ZESPOŁU/TYTUŁ PREZENTACJI. Każda choreografia musi być w osobnym zgłoszeniu i e-mailu.

Opłać wpisowe: 100 zł/ jedna prezentacja na nr konta: Bank PEKAO SA: 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998 – tytułem: SPONTAN 2021/NAZWA ZESSPOŁU/MIEJSCOWOŚĆ. Wpisowe opłać dopiero, gdy otrzymasz informację o zakwalifikowaniu zespołu.

8. JAK ZREALIZOWAĆ NAGRANIE CHOREOGRAFII?

Wybierz odpowiednie pomieszczenie – salę prób, pracownię taneczną, scenę.

Ustaw dobrze kamerę – zadbaj o to, by była statyczna, ustaw ją w poziomie w odpowiedniej odległości, aby objąć wszystkie tancerki i tancerzy.

Nie rób zbliżeń, niedopuszczalne są montaż czy szybka praca kamery, zespół taneczny musi być dobrze widoczny w całości.

Nagranie musisz zrobić z jednego ujęcia kamery.

Nie zapomnij o tym, by podkład muzyczny był dobrej jakości i by dobrze go było słychać.

Ważna sprawa – światło. Musi być jednakowe, jasne przez cały wykonywany układ.

9. KTO WYSTĄPI W PRZEGLĄDZIE?

W każdej kategorii może wystąpić do  20 zespołów.

O zakwalifikowaniu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Zawiadomienie o kwalifikacji oraz program wydarzenia zespoły otrzymają 7 listopada 2021.

Kolejność prezentacji zespołów ustala organizator.

 10. JURY I NAGRODY

Prezentacje oceni Jury Profesjonalne (złożone z osób zawodowo związanych z ruchem tanecznym) oraz Jury Młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

Jury Profesjonalne wyłoni wyróżnienia oraz trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej, przyzna nagrodę GRAND PRIX 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 – ONLINE.

Jury Młodzieżowe wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej.

Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

11. KOORDYNATORZY

Po raz siedemnasty SPONTAN koordynują:

– Izabella Borkowska – izabella.borkowska@dorozkarnia.pl

– Darek Sikorski – dariusz.sikorski@dorozkarnia.pl

Ważne informacje:

Przystąpienie do przeglądu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w 17. Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych SPONTAN 2021 ONLINE na następujących warunkach:

1.zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

2.zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice –  w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

3.materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

4.wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod-dor@kamus.pl – p. Maksymilian Michalski.
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b.) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
c.) Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Wpisowe wynosi 100 zł za jedną prezentację.

Odpowiednią kwotę należy przelać na nr konta: Bank PEKAO SA: 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998 – tytułem: SPONTAN 2021/NAZWA ZESSPOŁU/MIEJSCOWOŚĆ.

Uwaga! Wpisowe opłać dopiero, gdy otrzymasz informację o zakwalifikowaniu zespołu.

Prezentacje oceni Jury Profesjonalne oraz Jury Młodzieżowe (złożone z osób zajmujących się tańcem amatorsko).

Jury Profesjonalne wyłoni wyróżnienia oraz trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej, przyzna nagrodę GRAND PRIX 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 – ONLINE.

Jury Młodzieżowe wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej.

JURY PROFESJONALNE:

Młody mężczyzna siedzi po turecku na parapecie, pochyla się nad czymś przed sobą..

Bartosz Figurski

Młody mężczyzna na scenie z mikrofonem w dłoni za nim tańczy dziewczyna, w tle kilka osób na widowni

Jakub Qba Łukowski

Młody mężczyzna na scenie z uniesioną prawą ręką do góry, za nim stoją: starszy mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta

Michał Adam Góral

Spontan 2018

Spontan 2016

Spontan 2015

Spontan 2014

Spontan 2013

Spontan 2012

Spontan 2011

Spontan 2010

Spontan 2009

Spontan 2019

Spontan 2018: album 1, album 2

Spontan 2017

Spontan 2016

Spontan 2015

Spontan 2014

Spontan 2011

Spontan 2010

Spontan 2009

Spontan 2008

Spontan 2007

Spontan 2006

TANIEC JAZZOWY

 1.PIRAMIDA „Tchnienie wolności” Morawica

2.PUENTA „This Is Me” Leszno

3. TAZARO „Beztrosko” Warszawa

4. BLACK CODE DANCE STUDIO „Haunted” Sokołów Podlaski

INSCENIZACJA TANECZNA

1. PORUSZENIE „Faza liminalna” Siemianowice Śląskie

2. REFLEX „Wśród nas” Rybnik

3. TRAFIC 2 „Wolność wyrażania siebie” Gdańsk

4. FOCUS „Paganini” (fragment) Warszawa

5. TAZARO SCHOOL „Zauroczenie” Warszawa

6. TAZARO „Apokalipsa” Warszawa

7. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO STRECZ „Teraz” Krosno

8. GRUPA TAŃCA BEZNAZWY „Uciekająca panna młoda” Mielec

9. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO HULAJ-NOGA „Szron” Toruń

10. TEATR TAŃCA AKRO I „W trawie” Toruń

11. TEATR TAŃCA AKRO II „Planeta ruchu” Toruń

12. FORMAT „Dziwny jest ten świat” Rybnik

13. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO BRAX VI „Moja istotność” Bydgoszcz

INNE PROPOZYCJE TANECZNE

1. TIP TOP I „ZOMBIE” Tychy

2. REFLEX „O nas” Rybnik

3. SHOCK „Mażoretki klasyczne” Hajnówka

4. ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI „Sen Julii” Gorzów Wielkopolski

5. FOLTEENS „Ptaki” Pruszków

6. TEATR TAŃCA AKRO II „Marzenia” Toruń

7. ZESPÓŁ TANECZNY AMULET „Wachlarze” Bydgoszcz

8. WILD GIRLS „The Game Is On” Wądroże Wielkie

9. ZESPOŁ TANECZNY FORM NOWOCZESNYCH IMPET „Vino Tinto” Rzeszów

10. CHERRY LADIES ##### Modliborzyce

Protokół z posiedzenia Jury 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia.

Jury 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 – ONLINE w składzie:
Michał Adam Góral, Bartosz Figurski i Jakub Łukowski w dniu 6 listopada 2021 roku
po obejrzeniu 27 prezentacji przyznało następujące nagrody:

w kategorii TANIEC JAZZOWY

III miejsce zespołowi: PIRAMIDA
II miejsce zespołowi: TAZARO
I miejsce zespołowi: BLACK CODE DANCE STUDIO

w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA

III miejsce zespołowi: TEATR TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO HULAJ-NOGA
II miejsce zespołowi: FOCUS
I miejsce zespołowi: PORUSZENIE

w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE

III miejsce zespołowi: FOLTEENS
II miejsce zespołowi: ZESPÓŁ TANECZNY AMULET
I miejsce zespołowi:   REFLEX

GRAND PRIX 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021

Jury przyznało zespołowi: ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO STRECZ

Podpisy Jury:
Michał Adam Góral
Bartosz Figurski
Jakub Łukowski

Warszawa, 6 listopada 2021 r.

 

Protokół z posiedzenia Jury Testowego 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia.

Jury 17. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2021 – ONLINE złożone z tancerzy Teatru Tańca Test w składzie: Katarzyna Gajewska-Kulma, Joanna Lach, Aleksandra Olszewska, Marta Rusiecka, Kamila Wasilewska, Agnieszka Wereszczyńska, Marta Rusiecka, Maciej Oficjalski i Mateusz Wojasiewicz w dniu 5 listopada 2021 roku po obejrzeniu 27 prezentacji przyznało następujące nagrody:

w kategorii TANIEC JAZZOWY

III miejsce ex aequo zespołom: PUENTA i TAZARO

II miejsce zespołowi: PIRAMIDA

I miejsce zespołowi: BLACK CODE DANCE STUDIO

w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA

III miejsce zespołowi: TEATR TAŃCA AKRO I

II miejsce zespołowi: PORUSZENIE

I miejsce zespołowi: FOCUS

w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE

III miejsce zespołowi: ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI

II miejsce zespołowi: FOLTEENS      

I miejsce zespołowi: REFLEX

Podpisy Jury: Katarzyna Gajewska-Kulma, Joanna Lach, Aleksandra Olszewska, Marta Rusiecka, Kamila Wasilewska,         Agnieszka Wereszczyńska, Marta Rusiecka, Maciej Oficjalski, Mateusz Wojasiewicz

Warszawa, 5 listopada 2021 r.

Plakat festiwalu SpontanZdjęcie przedstawia plakat festiwalu tańca - postać tańczącego chłopcaZdjęcie przedstawia plakat festiwalu tańca Spontan.Zdjęcie przedstawia rysunkową postać dwóch tancerzy.Zdjęcie przedstawia plakat festiwalu tanecznego SpontanZdjęcie przedstawia plakat festiwalu tanecznego SpontanZdjęcie przedstawia plakat konkursu tanecznegoZdjęcie przedstawia plakat festiwalu Spontan