Kategorie
Aktualności

Dom Kultury Dorożkarnia zatrudni pracownika

 

Dom Kultury Dorożkarnia zatrudni pracownika na stanowisko sekretarka/asystentka dyrektorki

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość pakietu MS OFFICE,
 • odpowiedzialność, uczciwość,
 • dobra organizacja pracy, staranność, sumienność
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na zastępstwo,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca w godzinach 9.00 – 17.00
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba Domu Kultury „Dorożkarnia”

Zakres zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie gości i uczestników zajęć, projektów oraz obsługa telefonów – udzielanie merytorycznych informacji dotyczących działalności domu kultury
 • prowadzenie ewidencji korespondencji, zarządzeń i innych dokumentów służbowych oraz dbałość o ich prawidłowe przechowywanie
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przygotowywanie przesyłek pocztowych
 • redakcja i korekta pism wychodzących z domu kultury.
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektorki, umawianie spotkań.
 • zapewnianie efektywnego przepływu informacji pomiędzy dyrektorką a pracownikami i współpracownikami

Warunki aplikowania:

 • oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 17.09.2021 roku mailem na adres biuro@dorozkarnia.pl. Oferty powinny zawierać CV wraz z listem motywacyjnym.
 • oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów (CV oraz list motywacyjny) nie będą rozpatrywane.
 • zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora, Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, tel. 22 841 91 22.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana* kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan* aplikuje.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c), RODO, tj.:
 • 22¹ kodeksu pracy określający zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oprócz danych o których mowa w ust. 5 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.
 3. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia w  przypadkach  określonych  w    17 RODO, ograniczenia przetwarzania w  przypadkach  określonych  w  art.  18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana na ich przetwarzanie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.