Kategorie
Projekty

3. Święto Siekierkowskich Pasjonatów

 

Obraz, abstrakcja

Jeśli w wolnym czasie tworzysz, malujesz, piszesz i zajmujesz się sztuką to wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy do zgłoszenia i współtworzenia wystawy Siekierkowskich Pasjonatów. Zgłoś się już dziś i zaprezentuj swoją pasję!

W naszej galerii zaprezentujesz swoją twórczość, a nasz zespół zajmie się organizacją wystawy. Prace możesz zaprezentować pod własnym nazwiskiem lub pokazać je anonimowo. To okazja dla wszystkich mieszkańców Siekierek i sąsiadów Dorożkarni na pokazanie lokalnej społeczności swojej pasji i artystycznego talentu. Chcielibyśmy móc podziwiać twórczość naszych sąsiadów, ale również ich poznać.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się sztukami plastycznymi lub sztuką słowa.

Wernisaż odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia o godzinie 16.30 w Dorożkarni, na ul. Siekierkowskiej 28 w Warszawie.

Twórczość będzie można oglądać do 30 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny.

Termin wypełnienia kart zgłoszenia upływa 17 marca 2024 roku.

Kontakt do opiekuna projektu: zofia.kacprzak@dorozkarnia.pl lub 22 841 91 22.

Plakat projektu 3. Święto Siekierkowskich Pasjonatów - informacje o projekcie z motywem glinianej kurki.

REGULAMIN ŚWIĘTA SIEKIERKOWSKICH PASJONATÓW

ORGANIZATOR

Wystawę organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl

KOORDYNATORKA PROJEKTU

Zofia Kacprzak, e-mail: zofia.kacprzak@dorozkarnia.pl

PO CO ORGANIZUJEMY WYSTAWĘ?

Chcemy:
– zaprezentować twórczość mieszkańców Siekierek w formie wystawy prac artystycznych
– zachęcić Siekierczan do “wyciągnięcia z szuflady” swoich prac i pokazania pasji oraz zainteresowań
– stworzyć okazję do nawiązywania i rozwijania relacji sąsiedzkich

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

Zgłoszenia prac na Święto Siekierkowskich Pasjonatów przyjmujemy do 15 marca 2024 roku.
Otwarcie wystawy odbędzie się 27 marca 2024, natomiast wernisaż 7 kwietnia 2024r. o
godzinie 16.30. Prace na wystawie będzie można oglądać do końca kwietnia 2024 r.

KATEGORIE PRAC

– Rękodzieło
– Wiersz
– Opowiadanie
– Fotografia
– Obraz

WIEK UCZESTNIKÓW

Powyżej 16 lat.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYSTAWIE?

Mieszkańcy Siekierek, powyżej 16 roku życia, chcący zaprezentować swoje pasje.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYSTAWIE?

1. Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE– karta dostępna od 15 lutego 2024 roku.
2. Dostarczyć prace we wcześniej ustalonym z koordynatorką Święta terminie.
3. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu Święta Siekierkowskich Pasjonatów.
4. Zgłaszane prace nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów (nie mogą propagować nienawiści i przemocy oraz zawierać nagości).
5. Po zakończeniu wystawy odebrać swoje prace w ciągu 2 tygodni (do 15 maja).

PRZEBIEG ŚWIĘTA SIEKIERKOWSKICH PASJONATÓW

W ramach Święta Siekierkowskich Pasjonatów w galerii Dorożkarni zorganizujemy wystawę prac artystycznych – od 27 marca do 30 kwietnia.

WARUNKI TECHNICZNE

Zapewniamy:
• przestrzeń oraz system wystawienniczy
• antyramy
• sprzęt do wyświetlania prac multimedialnych
• profesjonalne oświetlenie wystawy

PRAWA AUTORSKIE

1.Przez zgłoszenie pracy na Wystawę zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na publiczną prezentacje zgłoszonego dzieła podczas trwania Święta Siekierkowskich
Pasjonatów tj. od 27.03 do 30.04.2024 r.
2. Zgłoszone prace udostępniane są Organizatorowi Święta bezpłatnie.
3. Osoba zgłaszająca pracę ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
praw autorskich związanych ze zgłoszonym dziełem/utworem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego utworu/pracy w razie
zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż zgłoszona praca narusza prawa autorskie, prawa
pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
5. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do zgłoszonego dzieła lub
poszczególnych jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora, Zgłaszający
zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich
kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Klauzula informacyjna:

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia
w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail:
iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia wystawy.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami.
6. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem,
właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania
prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wystawie
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.