Kategorie
WSPÓŁPRACA

dla szkół

 

 

Edukacja i kultura to dwie strony tego samego medalu:
edukacja jest subiektywną stroną kultury,
a kultura obiektywną stroną edukacji.
(Karl Ermert)

 

Program Edukacja Kulturalna w Szkole na warszawskim Mokotowie

 

W 2018 roku Dorożkarnia zaprosiła mokotowskie szkoły oraz pracownię ”Kolektyw Badawczy” do wspólnego opracowania programu w ramach warsztatu thinking designe. Wspólnie z badaczami nauczyciele i animatorzy stworzyli „Model projektowania współpracy  domu kultury ze szkołami”.

 

W oparciu o ten Model przygotowaliśmy autorski program edukacji kulturalnej w szkole, który realizujemy:

 • zgodnie z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej (WPEK),
 • w ramach projektu #WarszawaDlaUcznia – Warszawa w klasie, klasa z Warszawą.

 

Propozycję podjęcia wspólnych działań kierujemy do:

 • Dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie warszawskiego Mokotowa,
 • Koordynatorów Edukacji Kulturalnej w Szkole (KEKS-ów),
 • nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
 • dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
 • uczniów klas IV – VIII,
 • młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

 

Zapraszamy i proponujemy otwartą formułę współdziałania w partnerstwie, opartą na indywidualnym podejściu do każdej szkoły oraz na budowaniu i planowaniu zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, preferencji i możliwości nauczycieli i uczniów.

 

Organizujemy dwa rodzaje zajęć:

 1. różnorodne zajęcia „na miarę” czyli zajęcia wokalne, recytatorskie, taneczne, teatralne, filmowe, plastyczne, przygotowywane w porozumieniu ze szkołą
 2.   konkretne zajęcia wg. gotowych scenariuszy, takie jak:
 • „Lektura + Kultura” – zajęcia mające na celu wsparcie nauczycieli w omawianiu i utrwalaniu lektur z uczniami poprzez wykorzystanie m. in. elementów form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz bazujące na projekcji filmów zrealizowanych na podstawie obowiązujących lektur szkolnych
 • „Projekt kulturalny” – zajęcia bazujące na metodzie pracy projektowej, uruchamiające dzieci i młodzieży na potrzeby kulturalne otaczającego je Świata, kształtujące umiejętności planowania, skutecznej organizacji, sprawnego i sprawczego działania, wytrwałości, systematyczności oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania relacji (Program 2-etapowy, dla młodzieży powyżej 12 lat)
 • „Korzenie Siekierek” – zajęcia dotyczące historii lokalnej, realizowane w oparciu o zasoby mikromuzeum siekierkowskiego i szczegółowo opracowaną trasę spaceru po Galerii Miejsc Zapomnianych
 • „Cooltura, Qultura, Kultura – klucz do poznania siebie” – cykl spotkań dedykowany uczniom klas maturalnych. W trakcie kolejnych zajęć młodzież stojąca u progu dorosłości ma możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania stresem, funkcjonowania w zmianie, konstruktywnego i krytycznego myślenia, wzmacniania poczucia własnej wartości, budowania relacji oraz efektywnego planowania i działania, a także skutecznego komunikowania się oraz radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych. Zajęcia mają charakter kulturalno-społeczny i są realizowane z użyciem fragmentów klasycznych dzieł i utworów sztuki takich jak: literatura, malarstwo, muzyka, film i fotografia
 • „Literatura na ekranie” – zajęcia mające na celu uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki lub wychowania do życia w rodzinie poprzez pracę z uczniami w oparciu o zekranizowany utwór literacki, w tym również lekturę szkolną. Proponujemy projekcję wybranego filmu na dużym ekranie oraz zapewniamy przestrzeń umożliwiającą omówienie filmu bezpośrednio po jego wyświetleniu lub podjęcie działań kreatywnych zależnie od inwencji i potrzeb nauczyciela
 • „Kulturalnie z gliną” – zajęcia ceramiczne to czas pozwalający uruchomić dzieciom i młodzieży wyobraźnię. Poczuć pod palcami zdumiewającą plastyczność gliny, przyjmującej z łatwością najdziwniejsze kształty. To również czas wędrówki przez tysiąclecia rozwoju sztuki użytkowej, a wraz z nią technologii i zdobnictwa. To podróż przez artystyczną twórczość starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji czy Rzymu i spotkanie z mitologią uwiecznioną w scenach ozdabiających wazy, amfory i dzbany. To również kontakt z wiedzą o powstawaniu wszechobecnych w naszym życiu naczyniach: talerzach, kubeczkach, filiżankach i wazonikach. Ale przede wszystkim to czas świetnej zabawy formą, kształtem – zabawy pozwalającej na ćwiczenie koordynacji ruchów, precyzji, cierpliwości i wytrwałości. Zapraszamy uczniów do lepienia, miętoszenia, ugniatania, formowania, po to by w efekcie wyjść z „Dorożkarni” z dziełem własnych rąk…   Ze względów technicznych zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12-tu uczniów

Oferowane przez nas zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – ludzie pełni pasji, energii i pomysłów. Są to:

 • animatorzy kultury, edukatorzy i pedagodzy
 • muzycy i wokaliści
 • choreografowie i tancerze
 • aktorzy, reżyserzy teatralni i filmowi
 • artyści plastycy, w tym instruktor ceramiki i instruktor sztuk audiowizualnych
 • producenci i koordynatorzy projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

 

Organizujemy zajęcia jednorazowe lub cykliczne, krótko i długofalowe.

Zajęcia mogą dotyczyć jednego tematu albo mieć charakter kompleksowy.

Proponujemy różnorodne formy działań – mogą to być warsztaty, spotkania, zajęcia w terenie.

Działania z uczniami realizujemy wspólnie z nauczycielem lub jedynie w obecności nauczyciela-Opiekuna.

 

Ponadto oferujemy nauczycielom bezpośrednie wsparcie polegające na dzieleniu się przez naszych instruktorów wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji kulturalnej w ramach konsultacji indywidualnych lub grupowych.

 

W trakcie trwania całego procesu realizacji zajęć zapewniamy stałą opiekę doświadczonych Koordynatorek, których zadaniem jest organizacja wspólnego przedsięwzięcia „od A do Z” i zadbanie o sprawny przebieg wszystkich zaplanowanych działań.

 

Zajęcia organizujemy:

 • w ramach godzin lekcyjnych
 • godzinach pozalekcyjnych
 • w dni wolne od zajęć szkolnych.

Na życzenie nauczycieli i uczniów jesteśmy otwarci na wspólne działania w okresie ferii zimowych czyli w dniach 10 – 26 lutego 2020.

 

Realizowane przez nas zajęcia mogą odbywać się:

 • w siedzibie Domu Kultury „Dorożkarnia”
 • w siedzibie szkoły
 • w miejscach lub w placówkach odpowiadających tematyce zajęć
 • w terenie.

 

Koszt udziału ucznia w zajęciach organizowanych jednorazowo wynosi 10 zł.
Koszt działań organizowanych cyklicznie uzgadniamy bezpośrednio ze szkołą uwzględniając liczbę godzin i przewidywaną liczbę uczestników zajęć.

 

Edukacja kulturalna realizowana w szkole wspólnie z nami:

 • znakomicie uzupełnia i urozmaica proces nauczania
 • wspomaga i wspiera nauczycieli
 • aktywizuje i angażuje uczniów
 • opiera się na dobrowolności, partnerstwie i szacunku
 • inicjuje i kształtuje potrzebę kontaktu uczniów z kulturą i sztuką
 • jest działaniem efektywnym długookresowo
 • pełni funkcję integrującą środowisko oświaty i kultury
 • nie wymaga od nauczycieli dodatkowej pracy „papierkowej”
 • nie pociąga za sobą wysokich nakładów finansowych

ZAPRASZAMY

 

 Etap I – działania informacyjne poprzedzające decyzję o współpracy

 • kontakt Koordynatorki ze szkołą lub przekazanie przez Szkołę wstępnej deklaracji zainteresowania współdziałaniem z Domem Kultury „Dorożkarnia”
 • spotkanie Koordynatorki z Dyrektorem szkoły lub wyznaczonym Nauczycielem i przekazanie informacji o Programie

 

Etap II – zawarcie Porozumienia o współpracy w partnerstwie

 • obustronne podpisanie Porozumienia o współpracy w partnerstwie

 

Etap III – zdefiniowanie aktualnych potrzeb w obszarze edukacji kulturalnej w Szkole

 • spotkanie Koordynatorki z Nauczycielem/Nauczycielami zaangażowanymi we współpracę i realizację Programu w celu zdiagnozowania potrzeb dotyczących edukacji kulturalnej

 

Etap IV – przygotowanie Planu zajęć

 • przygotowanie i obustronne zatwierdzenie Planu zajęć uwzględniającego potrzeby, możliwości i wymagania Szkoły

 

Etap V – realizacja zaplanowanych zajęć

 • realizacja pojedynczych lub cyklu zajęć

 

Etap VI – podsumowanie zrealizowanych zajęć w ramach Programu

 • ewaluacja realizacji zaplanowanych zajęć
 • przygotowanie i obustronne przyjęcie Sprawozdania

 

 

Pobierz deklarację:

Deklaracja

 

Nasze Koordynatorki edukacji kulturalnej w szkołach to:

Zapraszamy do kontaktu!!!

Odpowiadamy na pytania…

Wyjaśniamy wątpliwości….

Proponujemy rozwiązania….