Kategorie
WSPÓŁPRACA

dla szkół

 

 

Edukacja i kultura to dwie strony tego samego medalu:
edukacja jest subiektywną stroną kultury,
a kultura obiektywną stroną edukacji.
(Karl Ermert)

 

Program Edukacja Kulturalna w Szkole na warszawskim Mokotowie

W 2018 roku Dorożkarnia zaprosiła mokotowskie szkoły oraz pracownię ”Kolektyw Badawczy” do wspólnego opracowania programu w ramach warsztatu thinking designe. Wspólnie z badaczami nauczyciele i animatorzy stworzyli „Model projektowania współpracy  domu kultury ze szkołami”.

W oparciu o ten Model przygotowaliśmy autorski program edukacji kulturalnej w szkole.

Naszą propozycję podjęcia wspólnych działań kierujemy do:

– Dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie warszawskiego Mokotowa,
– Koordynatorów Edukacji Kulturalnej w Szkole (KEKS-ów),
– nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
– dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
– uczniów klas IV – VIII,
– młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Zapraszamy i proponujemy otwartą formułę współdziałania w partnerstwie, opartą na indywidualnym podejściu do każdej szkoły oraz na budowaniu i planowaniu zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, preferencji i możliwości nauczycieli i uczniów.

Organizujemy dwa rodzaje zajęć:

1. różnorodne zajęcia „na miarę” czyli zajęcia wokalne, recytatorskie, taneczne, teatralne, filmowe, plastyczne, przygotowywane w porozumieniu ze szkołą

2. konkretne zajęcia wg. gotowych scenariuszy, takie jak:

„Lektura + Kultura” – zajęcia mające na celu wsparcie nauczycieli w omawianiu i utrwalaniu lektur z uczniami poprzez wykorzystanie m. in. elementów form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz bazujące na projekcji filmów zrealizowanych na podstawie obowiązujących lektur szkolnych

„Projekt kulturalny” – zajęcia bazujące na metodzie pracy projektowej, uruchamiające dzieci i młodzieży na potrzeby kulturalne otaczającego je Świata, kształtujące umiejętności planowania, skutecznej organizacji, sprawnego i sprawczego działania, wytrwałości, systematyczności oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania relacji (Program 2-etapowy, dla młodzieży powyżej 12 lat)

„Korzenie Siekierek” – zajęcia dotyczące historii lokalnej, realizowane w oparciu o zasoby mikromuzeum siekierkowskiego i szczegółowo opracowaną trasę spaceru po Galerii Miejsc Zapomnianych

„Cooltura, Qultura, Kultura – klucz do poznania siebie” – cykl spotkań dedykowany uczniom klas maturalnych. W trakcie kolejnych zajęć młodzież stojąca u progu dorosłości ma możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania stresem, funkcjonowania w zmianie, konstruktywnego i krytycznego myślenia, wzmacniania poczucia własnej wartości, budowania relacji oraz efektywnego planowania i działania, a także skutecznego komunikowania się oraz radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych. Zajęcia mają charakter kulturalno-społeczny i są realizowane z użyciem fragmentów klasycznych dzieł i utworów sztuki takich jak: literatura, malarstwo, muzyka, film i fotografia

„Literatura na ekranie” – zajęcia mające na celu uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki lub wychowania do życia w rodzinie poprzez pracę z uczniami w oparciu o zekranizowany utwór literacki, w tym również lekturę szkolną. Proponujemy projekcję wybranego filmu na dużym ekranie oraz zapewniamy przestrzeń umożliwiającą omówienie filmu bezpośrednio po jego wyświetleniu lub podjęcie działań kreatywnych zależnie od inwencji i potrzeb nauczyciela

„Kulturalnie z gliną” – zajęcia ceramiczne to czas pozwalający uruchomić dzieciom i młodzieży wyobraźnię. Poczuć pod palcami zdumiewającą plastyczność gliny, przyjmującej z łatwością najdziwniejsze kształty. To również czas wędrówki przez tysiąclecia rozwoju sztuki użytkowej, a wraz z nią technologii i zdobnictwa. To podróż przez artystyczną twórczość starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji czy Rzymu i spotkanie z mitologią uwiecznioną w scenach ozdabiających wazy, amfory i dzbany. To również kontakt z wiedzą o powstawaniu wszechobecnych w naszym życiu naczyniach: talerzach, kubeczkach, filiżankach i wazonikach. Ale przede wszystkim to czas świetnej zabawy formą, kształtem – zabawy pozwalającej na ćwiczenie koordynacji ruchów, precyzji, cierpliwości i wytrwałości. Zapraszamy uczniów do lepienia, miętoszenia, ugniatania, formowania, po to by w efekcie wyjść z „Dorożkarni” z dziełem własnych rąk…   Ze względów technicznych zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12-tu uczniów

Oferowane przez nas zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – ludzie pełni pasji, energii i pomysłów. Są to:
– animatorzy kultury, edukatorzy i pedagodzy
– muzycy i wokaliści
– choreografowie i tancerze
– aktorzy, reżyserzy teatralni i filmowi
– artyści plastycy, w tym instruktor ceramiki i instruktor sztuk audiowizualnych
– producenci i koordynatorzy projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

Organizujemy zajęcia jednorazowe lub cykliczne, krótko i długofalowe.

Zajęcia mogą dotyczyć jednego tematu albo mieć charakter kompleksowy.

Proponujemy różnorodne formy działań – mogą to być warsztaty, spotkania, zajęcia w terenie.

Działania z uczniami realizujemy wspólnie z nauczycielem lub jedynie w obecności nauczyciela-Opiekuna.

Ponadto oferujemy nauczycielom bezpośrednie wsparcie polegające na dzieleniu się przez naszych instruktorów wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji kulturalnej w ramach konsultacji indywidualnych lub grupowych.

W trakcie trwania całego procesu realizacji zajęć zapewniamy stałą opiekę doświadczonych Koordynatorek, których zadaniem jest organizacja wspólnego przedsięwzięcia „od A do Z” i zadbanie o sprawny przebieg wszystkich zaplanowanych działań.

Zajęcia organizujemy:
– w ramach godzin lekcyjnych
– godzinach pozalekcyjnych
– w dni wolne od zajęć szkolnych.

Realizowane przez nas zajęcia mogą odbywać się:
– w siedzibie Domu Kultury „Dorożkarnia”
– w siedzibie szkoły
– w miejscach lub w placówkach odpowiadających tematyce zajęć
– w terenie.

Koszt udziału ucznia w zajęciach organizowanych jednorazowo wynosi 10 zł.
Koszt działań organizowanych cyklicznie uzgadniamy bezpośrednio ze szkołą uwzględniając liczbę godzin i przewidywaną liczbę uczestników zajęć.

Edukacja kulturalna realizowana w szkole wspólnie z nami:
– znakomicie uzupełnia i urozmaica proces nauczania
– wspomaga i wspiera nauczycieli
– aktywizuje i angażuje uczniów
– opiera się na dobrowolności, partnerstwie i szacunku
– inicjuje i kształtuje potrzebę kontaktu uczniów z kulturą i sztuką
– jest działaniem efektywnym długookresowo
– pełni funkcję integrującą środowisko oświaty i kultury
– nie wymaga od nauczycieli dodatkowej pracy „papierkowej”
– nie pociąga za sobą wysokich nakładów finansowych

ZAPRASZAMY

 

 Etap I – działania informacyjne poprzedzające decyzję o współpracy

  • kontakt Koordynatorki ze szkołą lub przekazanie przez Szkołę wstępnej deklaracji zainteresowania współdziałaniem z Domem Kultury „Dorożkarnia”
  • spotkanie Koordynatorki z Dyrektorem szkoły lub wyznaczonym Nauczycielem i przekazanie informacji o Programie

 

Etap II – zawarcie Porozumienia o współpracy w partnerstwie

  • obustronne podpisanie Porozumienia o współpracy w partnerstwie

 

Etap III – zdefiniowanie aktualnych potrzeb w obszarze edukacji kulturalnej w Szkole

  • spotkanie Koordynatorki z Nauczycielem/Nauczycielami zaangażowanymi we współpracę i realizację Programu w celu zdiagnozowania potrzeb dotyczących edukacji kulturalnej

 

Etap IV – przygotowanie Planu zajęć

  • przygotowanie i obustronne zatwierdzenie Planu zajęć uwzględniającego potrzeby, możliwości i wymagania Szkoły

 

Etap V – realizacja zaplanowanych zajęć

  • realizacja pojedynczych lub cyklu zajęć

 

Etap VI – podsumowanie zrealizowanych zajęć w ramach Programu

  • ewaluacja realizacji zaplanowanych zajęć
  • przygotowanie i obustronne przyjęcie Sprawozdania

 

 

Pobierz deklarację:

Deklaracja

 

Nasze Koordynatorki edukacji kulturalnej w szkołach to:

Zapraszamy do kontaktu!!!

Odpowiadamy na pytania…

Wyjaśniamy wątpliwości….

Proponujemy rozwiązania….