Kategorie
O nas

Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28. W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-dor@kamus.pl

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe ?

Do zakresu działania Domu Kultury DOROŻKARNIA należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód.

Jak przetwarzamy ?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Kto jest odbiorcą danych ?

Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane ?

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości do 6 lat) lub do odwołania zgody.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.

Jakie masz prawa ?

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Czy moje dane są przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej ?

Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza po za kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Czy moje dane osobowe podlegają przetwarzaniu automatycznemu lub profilowaniu ?

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Czy na terenie Domu Kultury Dorożkarnia znajduje się monitoring wizyjny?

TAK. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji budynek DK Dorożkarnia objęty jest monitoringiem wizyjnym. O wejściu w obszar monitorowany informowani są Państwo tabliczką informacyjną.

Chcę wiedzieć więcej. Co mam zrobić?

Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od naszych pracowników, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Jeżeli nasze wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące…

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się narusza obowiązujące prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Maksymilian Michalski: iod-dor@kamus.pl, +48 605 417 550

Zespół Inspektora Ochrony Danych: iod-dor@kamus.pl, +48 780 122 558

Klauzula informacyjna RODO – plik do pobrania (PDF)