Kategorie
O nas

Polityka proekologiczna Dorożkarni

POLITYKA PROEKOLOGICZNA DOMU KULTURY DOROŻKARNIA
2023 – 2030

Polityka proekologiczna Domu Kultury DOROŻKARNIA jest efektem wspólnej pracy wszystkich pracowników naszego Zespołu

czerwiec 2023

 WSTĘP

Dom Kultury Dorożkarnia działa na Siekierkach od 1996 roku, na początku jako „Stara Dorożkarnia”, a od 2000 roku w nowej siedzibie, jako samodzielna instytucja kultury.

Od ponad 20 lat jest miejscem tworzenia i promowania ruchu amatorskiego. Tutaj powstają kolejne społeczności taneczne, teatralne, filmowe, wokalne i plastyczne. Tutaj toczy się życie kulturalno-społeczne Siekierek. Siekierek, które w ostatnich latach przeistaczają się z położonego na uboczu, w zakolu Wisły, kameralnego zakątka Warszawy w miejsce zamieszkania coraz liczniej wybierane przez młodych ludzi, często przyjezdnych z różnych stron Polski, poszukujących spokojnego miejsca do życia, położonego jednak nieopodal tętniącego życiem centrum aglomeracji warszawskiej. To sprawia, że Siekierki dawniej senne i zamieszkałe przez stare lokalne rody, przeobrażają się w społeczność mieniącą się różnorodnością opartą na wielokulturowości i wielopokoleniowości.

Mając na uwadze skalę powszechnie występujących zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz globalny kryzys klimatyczny czujemy, jako instytucja kultury i jako społeczność, konieczność podejmowania działań proekologicznych w sposób jasno określony, usystematyzowany i skoordynowany.

Chcemy dbać o nasze otoczenie przyrodnicze celowo. Chcemy inicjować i wdrażać aktywności mające na celu ochronę środowiska naturalnego zarówno w wymiarze naszej codziennej pracy organizacyjno-administracyjnej, jak również poprzez podejmowanie tematów proekologicznych z uczestnikami wszystkich naszych zajęć i podczas realizacji wydarzeń artystyczno-społecznych. Chcemy też systematycznie podejmować działania edukacyjne ukierunkowane na poprawę świadomości ekologicznej i wśród nas, w naszym zespole i wśród naszych gości i uczestników naszych zajęć.

Wychodzimy z założenia, że wszelkie, nawet najmniejsze, zmiany nawyków i zachowań płynące z szacunku do przyrody i ze zrozumienia tego że człowiek jest częścią złożonego ekosystemu jakim jest otaczająca nas przyroda, mają nieoceniony wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego w wymiarze globalnym. Stawiamy na ekorozwój, odpowiedzialność społeczną i długofalowy zrównoważony rozwój.

Naszym celem jest aby Dom Kultury Dorożkarnia był „Zielonym Domem Kultury” i aby to miejsce nieustannie rozwijało się nie tylko w odpowiedzi na potrzeby kulturalne mieszkańców Siekierek, Mokotowa i Warszawy, ale także stało się miejscem świadomie  inicjującym i podejmującym szereg działań ukierunkowanych na utrwalanie postawy szacunku i zrozumienia dla wspólnej troski o środowisko naturalne, jako nieodłącznych i niezwykle ważnych elementów życia każdego człowieka w obecnych czasach.

 WPROWADZENIE

Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie powstała w oparciu o zapisy Strategii #Warszawa2030 definiującej politykę rozwoju Warszawy do roku 2030 również w wymiarze ochrony środowiska przyrodniczego Warszawy. W tym dokumencie środowisko  przyrodnicze zostało zdefiniowane jako element krajowego i europejskiego systemu przyrodniczego, a także jako istotne bogactwo mające wpływ na charakter miasta, zdrowie mieszkańców i komfort ich życia.

Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia powstała również w nawiązaniu do  Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy, który stanowi dokument wykonawczy dla Strategii Warszawy 2030 w obszarze ochrony i dbania o środowisko przyrodnicze Warszawy.

Tym samy Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia definiuje konkretne cele i zadania tworząc spójny system działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska w wymiarze instytucji jako budynku i otaczającego go terenu, z uwzględnieniem wpływu na sąsiedztwo terenów Siekierek, Mokotowa i Warszawy, których jest częścią. To również spójny system działań ekologicznych w wymiarze miejsca gdzie odbywają się zajęcia i wydarzenia artystyczno-kulturalne i społeczne z udziałem uczestników i gości.

Zarówno cele jak i działania określone w  naszej Polityce proekologicznej wpisują się w wizję i cele operacyjne Warszawy określone w Strategii Warszawy i są spójne z celami i zadaniami określonymi w Programie ochrony środowiska dla m.st. Warszawy.

W rezultacie Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia jest opracowaniem o charakterze operacyjnym, definiującym i wskazującym rozwiązania i pomysły umożliwiające inicjowanie i wdrażanie konkretnych koncepcji i działań ekologicznych w obszarze:

– ekologicznego gospodarowania wodą, energią elektryczną i odpadami komunalnymi,

– dbania o bioróżnorodność,

– oszczędzania zasobów i dążenia do zachowywania ich żywotności w cyklu zamkniętym,

– tworzenia klimatu sprzyjającego efektywnej edukacji ekologicznej utrwalającej kompetencje proekologiczne i szerzącej ideę ekorozwoju.

 CELE 

Poprawa funkcjonowania Domu Kultury Dorożkarnia w wymiarze ekologicznym stanowi główny cel działań proekologicznych podejmowanych przez wszystkich pracowników naszej instytucji.

Podejmowane przez nas zadania proekologiczne stanowią również realizację celu strategicznego określonego w Strategii Domu Kultury Dorożkarnia, która powstała w ślad za Strategią #Warszawa2030. Tym celem jest cel strategiczny 3. Funkcjonalna przestrzeń. Cel ten kierunkuje nas w stronę działań polegających na odpowiedzialnym podejściu do środowiska przyrodniczego. W ramach tego celu strategicznego realizujemy cel operacyjny 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, w ramach którego dbamy o dziedzictwo przyrodnicze poprzez włączanie się w działania na rzecz środowiska naturalnego w ujęciu globalnym i lokalnym na Siekierkach.

Ponadto, mając na uwadze misję naszego Domu Kultury, którą jest realizacja działań twórczych i rozwojowych,  w równowadze z naturą, z uważnością na lokalność i sąsiedzkość oraz w duchu wspólnotowości i budowania relacji. A w odniesieniu do wątków proekologicznych, RÓWNOWAGA I NATURA czyli #klimat #zdrowie #ekologia #środowisko #troska #odpowiedzialność #wrażliwość #dobrostan #regeneracja #harmonia #odpoczynek, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie wyznaczone cele osiągać w sposób zorganizowany i skoordynowany systemowo pod względem ekologicznym.

Nasze cele proekologiczne realizujemy w czterech obszarach. Te obszary to:

– obszar I – ekologiczne administrowanie budynkiem i jego otoczeniem przyrodniczym,

– obszar II – ekorozwój pracowniczy,

– obszar III – proekologiczne podejście do organizacji oraz realizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych i artystyczno-społecznych,

– obszar IV – proekologiczne oddziaływanie na uczestników naszych zajęć i wydarzeń oraz gości odwiedzających naszą instytucję.

W odniesieniu do każdego z tych obszarów podejmujemy działania adekwatne do wyzwań dyktowanych aktualną sytuacją i możliwościami wykonawczymi. Przy tym jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i rozwiązania.

Każdemu z czterech obszarów przyporządkowaliśmy konkretne działania, do realizacji których dąży każdy pracownik naszego Domu Kultury, każdego dnia w ramach zadań własnych. Wychodzimy bowiem z założenia, że realizacja założonych celów ekologicznych to długotrwały proces, na który składa się suma drobnych czynności, niewielkich zadań i działań, a także  przedsięwzięć i wydarzeń o dużej różnorodności i szerokim zasięgu.

Jesteśmy przekonani, że osiąganie celów ekologicznych zaczyna się od świadomości ekologicznej i uruchomienia proekologicznych zachowń, a w dalszej kolejności polega na wyzwalaniu mechanizmu utrwalania nawyków proekologicznych u każdego człowieka. Uważamy, że niezwykle ważny jest każdy gest, każde zachowanie i każde działanie, które wyraża intencję dbania i troskę o otaczające nas środowisko naturalne.

Jednocześnie pozostajemy nieustannie otwarci na nowe koncepcje, pomysły i rozwiązania, które traktujemy jako inspirację do wprowadzania zmian i aktualizowania dotychczas podejmowanych działań proekologicznych.

Aktualnie inspiruje nas:

– ekonomia cyrkularna, polegająca na wydłużaniu cyklu życia produktów i materiałów oraz podtrzymywaniu ich wartości w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe poprzez np. dzielenie się, pożyczanie, ponowne użycie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe.

– filozofia codziennego funkcjonowania zero waste, która obejmuje szerokie spektrum czynności, zgodnie z zasadą 7R: refuse (odmawiaj), reduce (redukuj), reuse (użyj ponownie), recycle (przetwarzaj), rot (kompostuj), repair (naprawiaj), respect (szanuj jedzenie), zachęcając aby odmawiać kupowania produktów zbędnych, generujących śmieci; ograniczać liczbę przedmiotów do absolutnego minimum; inwestować w artykuły wielokrotnego użytku; przerabiać i zmieniać zastosowanie tych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie użyć w pierwotnej formie; starać się nabywać towary łatwo ulegające rozkładowi lub nadające się do kompostowania oraz aby nie wyrzucać a naprawiać rzeczy i urządzenia a także przekonują, że tylko świadomość szacunku, jakim należy otaczać żywność, jest w stanie zainspirować ludzi do walki z marnowaniem żywności.

DZIAŁANIA

W naszych działaniach proekologicznych i ekologicznych kierujemy się:

– zasadami ochrony środowiska stawiając na działania mające na celu utrzymanie otoczenia w naturalnej formie i naprawianie szkód pochodzenia antropogenicznego,

– zasadami proekologii podejmując działania mające na celu poprawę warunków życia ludzi poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego,

– cechami charakteryzującymi postawę proekologiczną czyli stosunkiem człowieka do otaczającego go środowiska naturalnego przejawiającym się w poszanowaniu praw przyrody.

Realizując cel strategiczny 3. Funkcjonalna przestrzeń oraz cel operacyjny 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym, które zostały określone w Strategii Domu Kultury Dorożkarnia dokładamy wszelkich starań, aby:

– mobilizować społeczność lokalną do wspólnego dbania o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu,

– budować wśród mieszkańców wrażliwość proekologiczną i uważność na dobro wspólne, jakim jest środowisko przyrodnicze,

– prowadzić do poprawy warunków życia na Siekierkach poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego,

– umożliwiać i wspierać realizację lokalnych inicjatyw mieszkańców typu „Czysta rzeka”, „Ogródek sąsiedzki”, „Zbieranie śmieci na siekierkowskich obszarach Natura 2000” itp.

Ponadto wszystkie nasze działania realizujemy dwutorowo skupiając się równolegle na ich wymiarze artystyczno-kulturalno-społecznym i zarazem na ich wymiarze ekologiczno-edukacyjnym. W ten sposób budujemy świadomość ekologiczną i pracowników i uczestników naszych zajęć oraz gości biorących udział w naszych wydarzeniach. Tym samym w sposób ciągły propagujemy i prezentujemy zachowania ekologiczne, nieustannie zachęcając wszystkich do kontynuowania tych zachowań w warunkach życia codziennego w domu, w pracy i  w szkole.

Każdego dnia rozwijamy w Domu Kultury Dorożkarnia odpowiedzialność społeczną i działamy w duchu zrównoważonego rozwoju poprzez:

– administrowanie budynkiem i jego otoczeniem przyrodniczym z uwzględnieniem wymagań i norm ekologicznych, w tym oszczędzając zużycie prądu i wody;

– wyposażanie poszczególnych pomieszczeń w ramach napraw i remontów oraz aranżowanie przestrzeni pod wydarzenia kulturalne na zewnątrz budynku, biorąc pod uwagę zasady ekonomii cyrkularnej i filozofii zero waste;

– używanie energooszczędnego sprzętu i stosowanie energooszczędnych źródeł światła na co dzień oraz podczas realizacji zajęć i wydarzeń kulturalno-społecznych,

– wyłączanie monitorów przez pracowników, kiedy odchodzą od komputera;

– wyłączanie światła każdorazowo po wyjściu z pomieszczenia;

– unikanie pozostawiania urządzeń w trybie standby, zwłaszcza na czas nocy, świąt i weekendów;

– podejmowanie prób naprawy uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed ostateczną decyzją o ich likwidacji;

– przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do firmy recyklingowej;

– oszczędzanie wody w drodze zakręcania jej strumienia w każdej, choćby krótkotrwałej sytuacji gdy z niej nie korzystamy;

– podgrzewanie takiej ilości wody na herbatę lub kawę jaka jest akurat potrzebna i unikanie napełniania wodą całego czajnika i zbiornika w ekspresie do kawy;

– podawanie do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są uwarunkowania wynikające z przepisów prawa dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

– zbieranie wody deszczowej i podlewanie tą wodą roślin rosnących na terenie otaczającego Dom Kultury;

– dbanie o bioróżnorodność w bezpośrednim otoczeniu Dorożkarni poprzez szanowanie roślin i zwierząt egzystujących na terenie wokół budynku;

– koszenie trawników w terminach i z częstotliwością umożliwiającą swobodne funkcjonowanie owadom zapylającym i całej populacji fauny i flory żyjącej w otaczającym nas miniekosystemie;

– dbanie o właściwą segregację śmieci, w tym prawidłowe użytkowanie pojemników do segregacji śmieci;

– nie dopuszczanie do zaśmiecania naszego otoczenia zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz;

– ograniczanie wytwarzania odpadów;

– wprowadzanie na szerszą skalę elektronicznego obiegu dokumentów, wystawianie rachunków oraz faktur jedynie w wersji elektronicznej;

– minimalizowanie zużycia papieru oraz kupowania i utylizacji tonerów;

– drukowanie tylko niezbędnych materiałów w układzie dwustronnym oraz ograniczenie druku liczby ulotek i ogłoszeń;

– przekazywanie informacji ustnie lub elektronicznie, z pominięciem formy papierowej;

– zbieranie makulatury i zastępowanie, kiedy jest to tylko możliwe, papieru produkowanego z pełnowartościowego drewna, papierem makulaturowym;

– korzystnie z materiałów pochodzących z recyklingu lub z takich, które podlegają procesowi recyklingu;

– nie wyrzucanie przedmiotów, które mogą wydawać się zbędne w danej chwili ale mogę jednak okazać się przydatne w przyszłości;

– w miarę możliwości korzystanie z przedmiotów i materiałów używanych, pozostających w dyspozycji Dorożkarni, a także znajdywanie zastosowania dla starych rzeczy, naprawianie ich albo ich oddawanie tam gdzie mogą okazać się przydatne;

– poszukiwanie możliwości wymiany przedmiotów, materiałów, akcesoriów i elementów dekoracji z innymi, zaprzyjaźnionymi instytucjami kultury na terenie Mokotowa i Warszawy;

– korzystanie z produktów ekologicznych i przyjaznych naturze;

– kupowanie artykułów i materiałów w szkle a nie w opakowaniach plastikowych;

– używanie butelek szklanych i zwrotnych;

– rezygnacja z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych;

– wyeliminowanie z użycia przy realizacji działań jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych i zastępowanie ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji;

– stosowanie toreb i opakowań wielokrotnego użytku, zarówno w trakcie wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników, jak i w odniesieniu do pakowania nagród i gadżetów pamiątkowych dla uczestników zajęć i wydarzeń;

– stosowanie ekologicznych gadżetów, nagród i prezentów;

– znaczące ograniczanie zużycia i kupowania plastiku, a zwłaszcza unikanie pakowania czegokolwiek w folię termo termozgrzewalną i czarny plastik;

– kupowanie w miarę możliwości produktów i materiałów na wagę zamiast opakowanych;

– korzystanie z ekologicznych form przemieszczania się, np. komunikacja miejska lub rower celem ograniczenia emisji spalin;

– propagowanie postawy ekofit w postaci np. ploggingu czyli biegania lub marszobiegów albo spacerowania połączonego ze zbieraniem śmieci do biodegradowalnych worków;

– zapobieganie nadprodukcji i dublowaniu wydarzeń poprzez wchodzenie w inicjatywy oparte na współdziałaniu i współpracy kilku instytucji kultury;

– wykorzystywanie ekologicznych i biodegradowalnych materiałów podczas realizacji zajęć i wydarzeń;

– oszczędzanie posiadanych zasobów;

– świadome kupowanie tylko takich ilości materiałów, jakie są dokładnie potrzebne;

– nieustanne podejmowanie tematów proekologicznych podczas realizowanych zajęć i organizowanych wydarzeń, celem kształtowania wzorców zrównoważonej konsumpcji, rozwijanie kompetencji (wiedza, umiejętności i postawy) ekologicznych (immersja proekologiczna czyli ciągłe zanurzenie uczestników naszych zajęć w zagadnieniach z zakresu działań proekologicznych).

PODSUMOWANIE

 Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia zawiera cele i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i proekologicznej odpowiedzialności społecznej realizowane w naszym Domu Kultury w perspektywie długoterminowej.

Polityka proekologiczna Domu Kultury Dorożkarnia jest opracowaniem o charakterze operacyjnym.

Cele i działania określone w Polityce proekologicznej Domu Kultury Dorożkarnia podlegają  monitoringowi i okresowej aktualizacji.

Wnioski płynące z realizacji celów i działań określonych w Polityce proekologicznej Domu Kultury Dorożkarnia są brane pod uwagę i stanowią istotny element wszystkich działań i dokumentów strategicznych i wykonawczych Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie.