Kategorie
Konkursy i festiwale

PO POLSKU TAŃCZ

Młody mężczyzna w pozie tanecznej na scenie, jest w bluzie z kapturem i czapce z daszkiem, ma okulary. Za niim, również na scenie siedzi, klęczy młodzież.

Witajcie,

Po raz drugi zapraszamy Was na PO POLSKU TAŃCZ do  Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury, ul. Elekcyjna 17.

Widzimy się w Warszawie 16 czerwca 2022.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w zawodach?

  1. Dokładnie przeczytać regulamin.
  2. Wypełnić kartę zgłoszenia.
  3. Opłacić start.

UWAGA!  Rejestracja i opłaty (podobnie jak w zeszłym roku) tylko online.

Projekt koordynuje: Marek Markotny Konopka.

Projekt organizuje: Dom Kultury Dorożkarnia w partnerstwie z Wolskim Centrum Kultury.

 

Pasek z logotypami

 

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO

PO POLSKU TAŃCZ

ORGANIZATOR
Konkurs organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

PARTNER
Wolskie Centrum Kultury

KOORDYNATOR
Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277

PO CO ORGANIZUJEMY KONKURS?
Chcemy popularyzować:
– różnorodne formy ruchowo-taneczne wśród młodzieży i dorosłych
– style taneczne takie jak: breaking, popping, hip-hop, waacking, house
– muzykę polską wśród tancerzy.
Chcemy integrować środowiska taneczne z całej Polski.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
16 czerwca 2022, czwartek, godz. 12.00-20.00
Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17, Warszawa.

KATEGORIE TANECZNE
I. BREAKING
II. POPPING
III. HIP HOP
IV. WAACKING
V. LOCKING

WIEK UCZESTNIKÓW
Powyżej lat 13.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Soliści działający na przykład w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1. Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE– karta dostępna od 1 kwietnia 2022 roku. Uwaga! Każda prezentacja musi mieć swoją kartę zgłoszenia. Wypełnienie karty i podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz informacji objętych oświadczeniem o stanie zdrowia jest niezbędne do udziału w konkursie.

2. Opłacić udział w konkursie: 30 zł/jedna prezentacja. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując:

PO POLSKU TAŃCZ/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub TANCERZA/KATEGORIA TANECZNA.

Brak tych informacji spowoduje, że opłata będzie zaksięgowana jako darowizna.

3. Zgłoszenia do konkursu i opłaty – wyłącznie online. Jeśli będą miejsca będzie można zgłosić swój udział również w dniu konkursu.
4. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu wraz z programem imprezy uczestnicy otrzymają e-mailem do dnia 9 czerwca 2022.
6. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu PO POLSKU TAŃCZ.

UWAGA! Nie zwracamy wpisowego w przypadku nieobecności tancerki/tancerza.

PREZENTACJE I PRZEBIEG KONKURSU
·       Uczestniczka/uczestnik musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i dostarczyć je przed przystąpieniem do eliminacji w dniu konkursu.
·       Każda osoba startująca w konkursie musi się stawić na 30 minut przed planowaną godziną eliminacji.
·       Tancerka/tancerz może zaprezentować jedną choreografię w każdej kategorii tanecznej.
·       W każdej kategorii tanecznej będą dopuszczone maksymalnie 32 pojedynki.
·       W dniu konkursu odbędą się ostateczne eliminacje.
·       Tancerki i tancerze nie mogą wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało.
·       O kolejności prezentacji decyduje organizator.

WARUNKI TECHNICZNE
Organizator zapewnia:
·       sprzęt nagłaśniający
·       podłogę baletową o wymiarach 11 metrów szerokości x 8 metrów głębokości
·       wszystkie prezentacje mają jednakowe oświetlenie.

JURY I NAGRODY
Wszystkie prezentacje oceni jury złożone z osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym.
Jury wyłoni trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii tanecznej w systemie pucharowym. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W AMFITEATRZE
·       Do dyspozycji tancerek i tancerzy będą współdzielone garderoby, wszyscy dbamy o porządek w nich.
·       Wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, osoby towarzyszące – przestrzegają aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

INNE WAŻNE INFORMACJE
·       Organizator nie zapewnia posiłków.
·       Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.
·       W konkursie nie biorą udziału grupy taneczne z Domu Kultury Dorożkarnia.
·        W konkursie nie mogą wziąć udziału duety i zespoły.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy.
·       Konkurs będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Publikacja zdjęć obejmujących wizerunek uczestnika konkursu będzie możliwa po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w KONKURSIE TANECZNYM PO POLSKU TAŃCZ. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji wizerunku  :
– zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

– zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

– materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

– wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Trojanowska-Wysocka, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
4.Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Opłata

Udział w konkursie: 30 zł/jedna prezentacja.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia:

Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując:

PO POLSKU TAŃCZ/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub TANCERZA/KATEGORIA TANECZNA.

Brak tych informacji spowoduje, że opłata będzie zaksięgowana jako darowizna.

Grafika - wizytówka osoby - głowa młodej kobiety, pod nią informacje o niej

Grafika - wizytówka osoby - głowa młodej kobiety, pod nią informacje o nie
Grafika - wizytówka osoby - głowa młodego mężczyzny, Azjaty, ma brodę i okulary, pod nią informacje o nim

Grafika - wizytówka osoby - głowa młodej kobiety w kapeluszu, pod nią informacje o niej

Grafika - głowa młodego mężczyzny, wygląda jakby krzyczał, pod nią informacje o osobie

Archiwum

Rok 2021