Kategorie
Konkursy i festiwale

PO POLSKU TAŃCZ

 

Grafika zawodów tanecznych po polsku tańcz

 

 

Witajcie,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy tancerzy z całej Polski do udziału w projekcie PO POLSKU TAŃCZ.  W tym roku zawody odbędą się w niezwykłym miejscu. Spotkamy się w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury.

Zapoznajcie się z regulaminem i dokładnie wypełnijcie kartę zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic/opiekun/nauczyciel.

Pamiętajcie, że wydarzenie będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Stosujmy się wszyscy do nich i cieszmy się tańcem wyłącznie przy polskiej muzyce.

 

pozdrawiamy!

 

12 czerwca 2021, sobota, godz. 12.00-20.00
Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17, Warszawa

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO

PO POLSKU TAŃCZ

ORGANIZATOR
Konkurs organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

PARTNER
Wolskie Centrum Kultury

KOORDYNATOR
Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277
Maciej Pela, e-mail: m.pela@dwbak.pl – współpraca

PO CO ORGANIZUJEMY KONKURS?
Chcemy popularyzować:
– różnorodne formy ruchowo-taneczne wśród młodzieży i dorosłych
– style taneczne takie jak: breaking, popping, hip-hop, waacking, house
– muzykę polską wśród tancerzy.
Chcemy integrować środowiska taneczne z całej Polski.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
12 czerwca 2021, sobota, godz. 12.00-20.00
Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17, Warszawa.

KATEGORIE TANECZNE
I. BREAKING
II. POPPING
III. HIP HOP
IV. WAACKING
V. HOUSE

WIEK UCZESTNIKÓW
Powyżej lat 13.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Soliści działający na przykład w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1.     Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE – karta dostępna od 4 maja do 6 czerwca 2021 r. Uwaga! Każda prezentacja musi mieć swoją kartę zgłoszenia. Wypełnienie karty i podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest niezbędne do udziału w konkursie.
2. Opłacić udział w konkursie: 20 zł/jedna prezentacja. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując: PO POLSKU TAŃCZ/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub tancerza/KATEGORIA TANECZNA.
3.     Zgłoszenia do konkursu i opłaty – wyłącznie online. Jeśli będą miejsca będzie można zgłosić swój udział również w dniu konkursu.
4.     O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
5.     Zawiadomienie o zakwalifikowaniu wraz z programem imprezy uczestnicy otrzymają e-mailem do dnia 8 czerwca 2021.
6.     Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu PO POLSKU TAŃCZ.

PREZENTACJE I PRZEBIEG KONKURSU
·       Uczestniczka/uczestnik musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i dostarczyć je przed przystąpieniem do eliminacji w dniu konkursu.
·       Każda osoba startująca w konkursie musi się stawić na 30 minut przed planowaną godziną eliminacji.
·       Tancerka/tancerz może zaprezentować jedną choreografię w każdej kategorii tanecznej.
·       W każdej kategorii tanecznej będą dopuszczone maksymalnie 32 pojedynki.
·       W dniu konkursu odbędą się ostateczne eliminacje.
·       Tancerki i tancerze nie mogą wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało.
·       O kolejności prezentacji decyduje organizator.

WARUNKI TECHNICZNE
Organizator zapewnia:
·       sprzęt nagłaśniający
·       podłogę baletową o wymiarach 11 metrów szerokości x 8 metrów głębokości
·       wszystkie prezentacje mają jednakowe oświetlenie

JURY I NAGRODY
Wszystkie prezentacje oceni jury złożone z osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym.
Jury wyłoni trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii tanecznej w systemie pucharowym. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  otrzymają nagrody pieniężne.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W AMFITEATRZE
·       Do dyspozycji tancerek i tancerzy będą współdzielone garderoby, wszyscy dbamy o porządek w nich.
·       Wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, osoby towarzyszące – przestrzegają aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

INNE WAŻNE INFORMACJE
·       Organizator nie zapewnia posiłków.
·       Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.
·       W konkursie nie biorą udziału grupy taneczne z Domu Kultury Dorożkarnia.
·        W konkursie nie mogą wziąć udziału duety i zespoły.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy.
·       Konkurs będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Przystąpienie do eliminacji jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w KONKURSIE TANECZNYM PO POLSKU TAŃCZ na następujących warunkach:
– zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

– zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

– materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

– wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod-dor@kamus.pl – p. Maksymilian Michalski.
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b.) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
c.) Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

Opłata za start w zawodach: 20 zł/jedna prezentacja.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując: PO POLSKU TAŃCZ/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub tancerza/KATEGORIA TANECZNA.

Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277

Maciej Pela, e-mail: m.pela@dwbak.pl – współpraca