Kategorie
Projekty

Święto Siekierkowskich Pasjonatów

 

Mozaika różnokolorowych prostokątów na tle nieba

Czy na Siekierkach mieszka wiele pasjonatek i wielu pasjonatów, którzy rysują, malują, fotografują, piszą wiersze, robią szydełkowe mandale, a potem „chowają je do szuflady” i nie myślą o pokazywaniu prac?

Jeśli jesteś taką osobą zapraszamy Cię do Dorożkarni.
W naszej galerii zaprezentujesz swoją twórczość, a nasz zespół zajmie się organizacją wystawy.
Prace możesz zaprezentować pod własnym nazwiskiem lub pokazać je anonimowo.

Pierwsze Święto Siekierkowskich Pasjonatów już w marcu. Chcielibyśmy w jednej przestrzeni spotkać mieszkanki i mieszkańców, którzy mają swoje pasje, żebyśmy mogli podziwiać twórczość, ale również, żeby się wzajemnie poznać.

Przeczytaj REGULAMIN, wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA, a my skontaktujemy się z Tobą.

Zgłoszenia przez formularz online do 19 marca 2023.

Otwarcie wystawy oraz wernisaż 26 marca 2023.

Wystawę można zwiedzać do 30 kwietnia 2023.

Zofia Kacprzak

REGULAMIN ŚWIĘTA SIEKIERKOWSKICH PASJONATÓW

 ORGANIZATOR

Wystawę organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl

KOORDYNATOR

Zofia Kacprzak, e-mail: zofia.kacprzak@dorozkarnia.pl

PO CO ORGANIZUJEMY WYSTAWĘ?

Chcemy:

 • zaprezentować twórczość mieszkańców Siekierek w formie wystawy prac artystycznych
 • zachęcić Siekierczan do “wyciągnięcia z szuflady” swoich prac i pokazania pasji oraz zainteresowań
 • stworzyć okazję do nawiązywania i rozwijania relacji sąsiedzkich

 TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA:

Zgłoszenia prac na Święto Siekierkowskich Pasjonatów przyjmujemy do 19 marca 2023 roku.
Otwarcie wystawy oraz wernisaż odbędzie się 26 marca 2023 r. o godzinie 16.30.

Prace na wystawie będzie można oglądać do końca kwietnia 2023 r.

KATEGORIE PRAC:

 • Rękodzieło
 • Wiersz
 • Opowiadanie
 • Fotografia
 • Obraz

WIEK UCZESTNIKÓW

Powyżej 16 lat.

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYSTAWIE?

Mieszkańcy Siekierek, powyżej 16 roku życia, chcący zaprezentować swoje pasje.

 CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYSTAWIE?

 1. Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE– karta dostępna od 3 marca 2023 roku.
 2. Dostarczyć prace we wcześniej ustalonym z koordynatorką Święta terminie.
 3. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu Święta Siekierkowskich Pasjonatów.
 4. Zgłaszane prace nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów (nie mogą propagować nienawiści i przemocy oraz zawierać nagości)
 5. Po zakończeniu wystawy odebrać swoje prace w ciągu 2 tygodni (do 15 maja).

 PRZEBIEG ŚWIĘTA SIEKIERKOWSKICH PASJONATÓW

W ramach Święta Siekierkowskich Pasjonatów w przestrzeni galeryjnej Domu Kultury Dorożkarnia będzie zorganizowana wystawa prac artystycznych.

Wystawa prac rozpoczyna się wernisażem 26.03.2023 r. o godzinie 16.30.

Wystawa będzie otwarta do 30.04.2023 r.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

WARUNKI TECHNICZNE

Organizator zapewnia:

 • przestrzeń oraz system wystawienniczy
 • Dostęp do antyram
 • Sprzęt do wyświetlania prac multimedialnych
 • Profesjonalne oświetlenie wystawy

 PRAWA AUTORSKIE 

 1. Przez zgłoszenie pracy na Wystawę zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publiczną prezentacje zgłoszonego dzieła podczas trwania Święta Siekierkowskich Pasjonatów tj. od 26.03 do 30.04.2023 r.
 2. Zgłoszone prace udostępniane są Organizatorowi Święta bezpłatnie.
 1. Osoba zgłaszająca pracę ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich związanych ze zgłoszonym dziełem/utworem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego utworu/pracy w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż zgłoszona praca narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
 1. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do zgłoszonego dzieła lub poszczególnych jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora, Zgłaszający zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 Klauzula informacyjna:

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia wystawy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wystawie
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Zofia Kacprzak, zofia.kacprzak@dorozkarnia.pl