Kategorie
Konkursy i festiwale

YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle

Witajcie,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy tancerzy z całej Polski do udziału w projekcie YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle.

W tym roku zawody odbędą się:

21 listopada 2021, niedziela, godz. 12.00-18.00

Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28

Zapoznajcie się z regulaminem i dokładnie wypełnijcie kartę zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic/opiekun/nauczyciel.

Pamiętajcie, że wydarzenie będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Stosujmy się wszyscy do nich i wspólnie cieszmy się tańcem.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:

I – do lat 10
II – do lat 15
III nauczyciel i uczeń.

Czekamy na Wasze zgłoszenia.

UWAGA! Wpisowe – 25 zł/osoba/jedna prezentacja Należy przelać na konto Dorożkarni: Bank Pekao 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998.

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika/Youngbloods Arena/kategoria.
W kategorii III opłatę uiszcza uczeń i nauczyciel.

ORGANIZATOR

Konkurs organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

KOORDYNATOR

Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277

PO CO ORGANIZUJEMY KONKURS?

Chcemy poznać środowisko młodych tancerek i tancerzy breakdance oraz ich trenerów, choreografów, nauczycieli.

Chcemy integrować środowiska taneczne z całej Polski.

Chcemy razem z Wami cieszyć się tańcem.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

21 listopada 2021, niedziela, godz. 12.00-18.00
Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, Warszawa.

KATEGORIE TANECZNE

I kategoria: do lat 10

II kategoria: do lat 15

III kategoria: nauczyciel + uczeń

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Soliści oraz soliści i nauczyciele działający na przykład w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1.     Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA – do 14listopada 2021 r. Uwaga! Każda prezentacja musi mieć swoją kartę zgłoszenia. Wypełnienie karty i podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest niezbędne do udziału w konkursie.
2. Opłacić udział w konkursie: 25 zł/jedna prezentacja. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując: YOUNGBLOODS ARENA/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub tancerza/KATEGORIA TANECZNA.
3.     Zgłoszenia do konkursu i opłaty – wyłącznie online. Jeśli będą miejsca będzie można zgłosić swój udział również w dniu konkursu.
4.     O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
5.     Zawiadomienie o zakwalifikowaniu wraz z programem imprezy uczestnicy otrzymają e-mailem do dnia 15 listopada 2021.
6.     Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle.

PREZENTACJE I PRZEBIEG KONKURSU

·       Uczestniczka/uczestnik musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i dostarczyć je przed przystąpieniem do eliminacji w dniu konkursu.
·       Każda osoba startująca w konkursie musi się stawić na 30 minut przed planowaną godziną eliminacji.
·       Tancerka/tancerz może zaprezentować jedną choreografię w swojej kategorii tanecznej.
·       W każdej kategorii tanecznej będą dopuszczone maksymalnie 32 pojedynki.
·       W dniu konkursu odbędą się ostateczne eliminacje.
·       Tancerki i tancerze nie mogą wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało.
·       O kolejności prezentacji decyduje organizator.

WARUNKI TECHNICZNE

Organizator zapewnia:
·       sprzęt nagłaśniający
·       podłogę baletową o wymiarach 4 x 4 metry
·       wszystkie prezentacje mają jednakowe oświetlenie

JURY I NAGRODY

Wszystkie prezentacje oceni jury złożone z osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym.
Jury wyłoni trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii tanecznej w systemie pucharowym. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii I i II otrzymają nagrody rzeczowe, zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 

·       Do dyspozycji tancerek i tancerzy będą współdzielone garderoby, wszyscy dbamy o porządek w nich.
·       Wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, osoby towarzyszące – przestrzegają aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

INNE WAŻNE INFORMACJE

·       Organizator nie zapewnia posiłków.
·       Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.
·       W konkursie nie biorą udziału grupy taneczne z Domu Kultury Dorożkarnia.
·        W konkursie nie mogą wziąć udziału zespoły.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy.
·       Konkurs będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Przystąpienie do eliminacji jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle na następujących warunkach:
– zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

– zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

– materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

– wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod-dor@kamus.pl – p. Maksymilian Michalski.
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b.) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
c.) Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Młoda koboeta z długimi włosami, uśmiecha się na tle grafiki kojarzącej się ze sztuką ulicy z podpisem Youngblooda Arena Mery Berry

Młody mężczyznana tle grafiki kojarzącej się ze street artem, napis Youngbloods Sędzia Lil Kongy

Młody mężczyzna w czapce na tle grafiki kojarzącej się ze street artem, napis Youngbloods Arena Sędzia Hefo

Młody mężczyzne na tle grafiki kojarzącej się ze street artem, napis Youngbloods Arena DJ Blazz

Młody mężczyzna w czapce i ze słuchawkami na uszach na tle grafiki kojarzącej się ze street artem, napis Youngbloods Arena DJ Lebskon

Młody mężczyzna w przeciwsłonecznych okularach na tle grafiki kojarzącej się ze street artem, napis Youngbloods Arena Host Markotny

w kategorii do lat 10:

1 miejsce – Kacper Szklarczyk BLUE

2 miejsce – Aleksei Bogdan ELEKTROSPIKE

3 miejsce – Marcel Czajkowski

w kategorii do lat 15:

1 miejsce – Szymon Dmoch LITTLEMAN

2 miejsce Leon Skiba LEONSKEE

3 miejsce Igor Bianga IGORRO

w kategorii nauczyciel+uczeń:

1 miejsce – Kacper Szklarczyk BLUE & Alex Kwoka

2 miejsce: Gabrysia Dymowicz SPARK & Martin Rosik BBOY MARTIN

3 miejsce:  Ania Szpecht ANKA& Ruslan Satybaldin MAO