Kategorie
Konkursy i festiwale

Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!

Plakat z informacjami o festiwalu Mam To! w ramach którego odbywa się konkurs taneczny, wokalny, plastyczny, recytatorski - informacje o terminach i miejscu poszczególnych konkursów

Grupa dziewcząt w jednakowych strojach - bluzki z długim rękawem i krótkie spódniczki - pozuje do zdjęcia z jedną ręką wyciągniętą w górę

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO 2024 

1. Organizator konkursu: 

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, Warszawa. 

2. Odbiorcy: 

Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* w Dzielnicy Mokotów. 

3. Karta zgłoszenia i ważne terminy: 

Każda opiekunka/opiekun zgłasza swój zespół/swoje zespoły wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE. Każdy zespół na osobnej karcie. 

Termin wypełnienia karty: 16 kwietnia 2024 r. 

Termin nadesłania podkładów muzycznych do występu: 19 kwietnia 2024 r. 

Termin konkursu: 23 kwietnia 2024 r., wtorek 

4. Kategorie: 

W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły. 

 1. Przedszkola
 2. Klasy I-III
 3. Klasy IV-VIII
 4. Klasy ze szkół ponadpodstawowych

(o przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3). 

5. Przebieg: 

Konkurs odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28. 

Kolejność występów zostanie przesłana opiekunom zespołów do 19 kwietnia 2024 r. 

Zaplanujcie czas przybycia tak, byście spokojnie zdążyli przygotować się do występu. 

6. Jak dostarczyć podkład muzyczny? 

Wyłącznie w pliku MP3 lub WAV e-mailem na adres: jerzy.fraczek@dorozkarnia.pl 

do 19 kwietnia 2024 r.  

 7. Koordynatorka projektu: 

Paulina Jóźwicka-Krawczyk, paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl  

8. Dokumentacja fotograficzna i filmowa: 

W czasie konkursu tanecznego będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna i filmowa. 

 9. Uwaga”   

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu. 

Opiekun zgłaszający zespół jest zobowiązany do: 

 • poinformowania opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu i pełnoletnich uczestników konkursu o treści regulaminu, w tym zasadach przetwarzania danych osobowych; 
 • pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu; 
 • pozyskania zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w ramach festiwalu; 
 • przedstawienia pozyskanych zgód, o których mowa w pkt 2 i 3 Organizatorowi Konkursu. 

 

Słownik/Informacja: 

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów. 
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne. 

* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów. 

 

Dzięki Festiwalowi MAM to!:  

 • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów, 
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna 
 •  w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań, 
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu, 
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży, 
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia. 
 • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy. 

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników/Opiekunów wydarzeń jest Domu Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28.
2. Dyrektor DK Dorożkarnia wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniach, kwalifikacji wiekowej do udziału w wydarzeniu, rozliczeniami finansowymi, calami statystycznymi oraz archiwalnymi.
5. Uczestnik/Opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie o ile dane zostały zebrane w oparciu o zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w zajęciach.
6. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane przez DK Dorożkarnia do momentu upływu czasu określonego przepisami prawa (ochrona roszczeń, rozliczenia finansowe), wycofania zgody, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
7. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: prowadzącym wybrane przez Uczestnika/Opiekuna wydarzenia, podmiotom świadczącym usługi nowych technologii.
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Uczestnikowi/Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Grupa dziewcząt w jednakowych strojach - bluzki z długim rękawem i krótkie spódniczki - pozuje do zdjęcia z jedną ręką wyciągniętą w górę

Termin wypełnienia karty: 16 kwietnia 2024 r. 

Termin nadesłania podkładów muzycznych do występu: 19 kwietnia 2024 r. na adres: jerzy.fraczek@dorozkarnia.pl

Termin konkursu: 23 kwietnia 2024 r., wtorek, godz. 10.00 w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Grupa dziewcząt w jednakowych strojach - bluzki z długim rękawem i krótkie spódniczki - pozuje do zdjęcia z jedną ręką wyciągniętą w górę

Konkurs taneczny 2023

Konkurs taneczny 2022

Konkurs taneczny 2019-2021