Regulamin

Regulamin grup zajęciowych działających w Domu Kultury DOROŻKARNIA

sezon 2018/2019

 

DK Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca.
Z zasady zajęcia w DK Dorożkarnia odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież  uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy inne projekty artystyczne, również dostępne dla uczestników naszych zajęć.

 

Opłata za cały rok edukacyjny jest stała i została podzielona na 10 równych miesięcznych rat (bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu). Dla osób, które zechcą płacić za zajęcia kwartalnie i semestralnie, możliwe są zniżki (szczególnie opłaty półroczne) wg aktualnego cennika.

 

UCZESTNICY OPŁACAJĄ 25% KOSZTÓW ZAJĘĆ, 75% POCHODZI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

 Zasady tworzenia grupy zajęciowej:

 1. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych poprzez system Biletyna (wejście do systemu poprzez stronę dorozkarnia.pl), do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup.
 2. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego.
 3. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 4. Nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u instruktora.

 

Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dziecka w zajęciach:

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 2. Opłaty za zajęcia uiszczone powinny być do 5-go dnia każdego miesiąca poprzez serwis PayU, korzystając z szybkich przelewów oraz kart płatniczych. Istnieje możliwość wniesienia opłat gotówką w kasie DK Dorożkarnia, ale wyłącznie od drugiej opłaty.
 3. Istnieją 3 warianty opłat:
 • miesięczna,
 • kwartalna – zaczyna się od października (I kwartał: październik-grudzień, II kwartał: styczeń-marzec, III kwartał: kwiecień-czerwiec); za wrzesień należy uiścić opłatę miesięczną.
 • semestralna (I semestr: wrzesień-styczeń, II semestr: luty-czerwiec); istnieje możliwość dopłaty (wyłącznie przelewem) do I semestru dla osób, które wniosły opłatę za wrzesień i decydują się na kontynuację uczestnictwa w zajęciach – do 5-go października.
 1. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia
  (KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 2. OPŁATY ZA ZAJĘCIA PRZYJMOWANE SĄ Z GÓRY W FORMIE RYCZAŁTU, W ZWIĄZKU Z TYM WYKLUCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA Z PRZYCZYN REZYGNACJI LUB INNYCH NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKÓW dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 • w przypadku długotrwałej choroby zgłoszonej na piśmie w sekretariacie, dokonuje się przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach.
 1. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
 2. Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres: biuro@dorozkarnia.pl. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest natychmiastowe zgłoszenie.
 3. Instruktorzy mają prawo do:
 • niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku DK Dorożkarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
 • skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia,
 • skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

 

Zasady pracy grupy zajęciowej:

 1. Grupa zajęciowa działająca w DK Dorożkarnia pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu.
 2. Harmonogram ustala instruktor prowadzący zajęcia w uzgodnieniu z dyrekcją
  DK Dorożkarnia.
 3. O odwołaniu zajęć uczestnicy informowani są mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora lub pracownika DK Dorożkarnia.
 4. W przypadku nieobecności instruktora, DK Dorożkarnia zapewnia kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym ustalonym przez instruktora terminie.
 5. DK Dorożkarnia zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęska żywiołowa). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

 

 1. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK Dorożkarnia – programy, foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne.

 

 1. Reklamacje:

Reklamacje przyjmowane są na adres biuro@dorozkarnia.pl i rozpatrywane w ciągu 14 dni.

 

 1. Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury Dorożkarnia.

 

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
  do realizacji celów statutowych DK Dorożkarnia (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).

 

 • RODO:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na   stronie  www.dorozkarnia.pl pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/