Kategorie
Konkursy i festiwale

YOUNGBLOODS ARENA vol 3– Kids Breaking battle

Chłopiec na scenie tańczący breakdance, wokół niego na podłodze siedzą widzowie

Witajcie,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy tancerzy z całej Polski do udziału w projekcie YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle.

W tym roku zawody odbędą się:

1 października 2022, sobota, godz. 13.00-20.00

Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28

W tym roku startujemy z nową kategorią SEVEN2SMOKE,  w której zwycięzca będzie tylko JEDEN. Startować może każdy, nie ma granicy wieku. Zawodnicy będą losować z kapelusza motyw, który musi pojawić się w ich prezentacji – np. ziemia to lód, superbohater.

Zapoznajcie się z regulaminem i dokładnie wypełnijcie kartę zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic/opiekun/nauczyciel.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:

I – do lat 12
II – do 13-16 lat
III – Seven2Smoke z motywami open

Czekamy na Wasze zgłoszenia.

UWAGA! Wpisowe – 30 zł/osoba/jedna prezentacja Należy przelać na konto Dorożkarni: Bank Pekao 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998.

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika/Youngbloods Arena/kategoria.

 

HARMONOGRAM

Warsztaty

9:30-10:30 Mao

10:30-11:30 Oski

11:30-12:30 Lussy Sky

 

12:00 Początek rejestracji

13:00 Oficjalny start zawodów

13:00-14:00 Eliminacje 1vs1 kids do 12 lat

14:00-15:00 top 16 i finał kids do 12 lat

15:00-15:30 Przerwa

15:30-16:30 Eliminacje kids 13-16 lat

16:30-17:30 top 16 i finał kids 13-16 lat

17:30-18:00 eliminacje w kołach do seven2smoke

18:00-18:30 seven2smoke z motywami

19:00 Oficjalne zakończenie imprezy

Godziny mogą delikatnie ulec zmianie, ale dążymy, żeby wszystko szło zgodnie z planem.

 

Projekt koordynuje Marek Markotny Konopka – e-mail: konopkamarek007@gmail.com

 

W tym roku zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane również przez Reporter Young.

 

Logotyp Reporter Young

ORGANIZATOR

Konkurs organizuje Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
tel. 22 841 91 22, e-mail: biuro@dorozkarnia.pl 

KOORDYNATOR

Marek Konopka, e-mail: konopkamarek007@gmail.com, tel. 787 137 277

PO CO ORGANIZUJEMY KONKURS?

Chcemy poznać środowisko młodych tancerek i tancerzy breakdance oraz ich trenerów, choreografów, nauczycieli.

Chcemy integrować środowiska taneczne z całej Polski.

Chcemy razem z Wami cieszyć się tańcem.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1 października 2022, sobota, godz. 13.00-20.00
Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, Warszawa.

KATEGORIE TANECZNE

I – kategoria: do lat 12

II – kategoria: 13- 16 lat

III – Seven2Smoke z motywami open

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Soliści oraz soliści i nauczyciele działający na przykład w ośrodkach kultury, klubach, szkołach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1.     Wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA – do 30 października. Uwaga! Każda prezentacja musi mieć swoją kartę zgłoszenia. Wypełnienie karty i podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest niezbędne do udziału w konkursie.
2. Opłacić udział w konkursie: 30 zł/jedna prezentacja. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Domu Kultury Dorożkarnia: Bank PEKAO SA, 03 1240 6003 1111 0000 4945 4998, w tytule wpisując: YOUNGBLOODS ARENA/IMIĘ I NAZWISKO TANCERKI lub tancerza/KATEGORIA TANECZNA.
3.     Zgłoszenia do konkursu i opłaty – wyłącznie online. Jeśli będą miejsca będzie można zgłosić swój udział również w dniu konkursu.
4.     O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
5.     Zawiadomienie o zakwalifikowaniu wraz z programem imprezy uczestnicy otrzymają e-mailem do dnia 28 września 2022.
6.     Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu YOUNGBLOODS ARENA – Kids Breaking battle.

PREZENTACJE I PRZEBIEG KONKURSU

·       Każda osoba startująca w konkursie musi się stawić na 30 minut przed planowaną godziną eliminacji.
·       Tancerka/tancerz może zaprezentować jedną choreografię w swojej kategorii tanecznej.
·       W każdej kategorii tanecznej będą dopuszczone maksymalnie 32 pojedynki.
·       W dniu konkursu odbędą się ostateczne eliminacje.
·       Tancerki i tancerze nie mogą wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić ciało.
·       O kolejności prezentacji decyduje organizator.

WARUNKI TECHNICZNE

Organizator zapewnia:
·       sprzęt nagłaśniający
·       podłogę baletową o wymiarach 4 x 4 metry
·       wszystkie prezentacje mają jednakowe oświetlenie

JURY I NAGRODY

Wszystkie prezentacje oceni jury złożone z osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym.
Jury wyłoni trzy pierwsze miejsca w I i II kategorii tanecznej w systemie pucharowym oraz I miejsce w III kategorii. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii I i II otrzymają nagrody rzeczowe, zwycięzca w III kategorii otrzyma nagrodę finansową – 700 zł.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 

·       Do dyspozycji tancerek i tancerzy będą współdzielone garderoby, wszyscy dbamy o porządek w nich.
·       Wszyscy – uczestnicy, opiekunowie, osoby towarzyszące – przestrzegają aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

INNE WAŻNE INFORMACJE
·       Organizator nie zapewnia posiłków.
·       Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.
·       W konkursie nie biorą udziału grupy taneczne z Domu Kultury Dorożkarnia.
·        W konkursie nie mogą wziąć udziału duety i zespoły.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy.
·       Konkurs będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Publikacja zdjęć obejmujących wizerunek uczestnika konkursu będzie możliwa po wyrażeniu przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w Youngbloods Arena – Kids Breaking battle. Wyrażona zgoda będzie obejmowała następujące warunki publikacji wizerunku:
– zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;

– zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach społecznościowych;

– materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu tanecznym i jego przebiegu;

– wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy , 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28 , tel.: 22 841 91 22 Fax: 22 841 91 22.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Trojanowska-Wysocka, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl
3. Dane są przetwarzane w celu:
a.) Przeprowadzenia konkursu;
b) Wydania ewentualnej nagrody zwycięzcy;
4.Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie zgody. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane będą także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach konkursu związanego z przekazaniem nagrody zwycięzcy;
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a.) Dane dotyczące zwycięzców – przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b.) Dane finansowe – przez okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c.) Dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz ochrony przed roszczeniami;
7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a.) Prawo dostępu do danych;
b.) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d.) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e.) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a.) Na formularzu zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
b.) Podanie danych związanych z odbiorem nagrody ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwy odbiór nagrody;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Wizytówka sędziego zawodów Youngbloods Arena- chłopak w okularach podpis Lussy Sky

Wizytówka sędziego zawodów Youngbloods Arena- chłopak o skośnych oczach w czapce z daszkiem i szaliku podpis Mao

Wizytówka sędziego zawodów Youngbloods Arena- chłopak w oczapce z daszkiem, daszek z tyłu głowy podpis Oski

Wizytówka sędziego zawodów Youngbloods Arena- lekko uśmiechnięty młody mężczyzna odpis DJ Blazi

Wizytówka prowadzącego zawody Youngbloods Arena- chłopak w okularach podpis Host Markotny

W tym roku nagrody ufundowali Dorożkarnia oraz Reporter Young.

W I i II kategorii przedstawiają się następująco:

I miejsce – 350 zł + karta podarunkowa o wartości 100 zł na zakupy w sklepach Reporter Young oraz dyplom i statuetka.

II miejsce – 250 zł + karta podarunkowa o wartości 50 zł na zakupy w sklepach Reporter Young oraz dyplom i statuetka.

III miejsce – 150 zł + gadżety Dorożkarni i Reporter Young oraz dyplom i statuetka.

W kategorii Seven2Smoke zwycięzca jest tylko jeden.

Nagroda – 700 zł + karta podarunkowa o wartości 150 zł na zakupy w sklepach Reporter Young oraz dyplom i statuetka.

 

W tym roku bboy-ów i bgirls oceniali sędziowie:

  • MAO – Ruslan Satybaldin
  • LUSSY SKY – Oleksandr Gatyn-Lozynskyi
  • OSKI – Oskar Fior

Przyznali następujące nagrody:

w kategorii do lat 12:

– I miejsce – Marcel Czajkowski KID MARCELO

– II miejsce – Kacper Szklarczyk BLUE

– III miejsce – Karol Jaruga KARAŚ

w kategorii do lat 16

– I miejsce – Danylo Zapara DENVER

– II miejsce – Bartosz Kuchniak ZULU

– III miejsce – Oliwier Działkowski LIL OLI

w kategorii SEVEN2SMOKE ZWYCIĘŻYŁ

Kacper Szklarczyk BLUE

 

W tym roku w zawodach wystartowało łącznie 98 tancerzy: 63 w kategorii do lat 12, 23 w kategorii do lat 16 oraz 12 w kategorii SEVEN2SMOKE.